Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: ЕГС ПРОЕКТ ООД

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв.
европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 17.09.2020 г.
Край: 17.12.2020 г.

Описание на проектната дейност, изпълнена за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-14730-C01 бяха предприети дейности за преодоляване на недостига на средства, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, като с безвъзмездното финансиране бяха покрити разходи за материали, влагани в продукцията на фирмата ни.

С помощта на безвъзмездното финансиране, дружеството успя да се разплати със своите доставчици и партньори и да стабилизира дейността си, въпреки намалелите си приходи. В допълнение, ЕГС ПРОЕКТ ООД получи необходимото време и средства, за да адаптира дейността си към променената обстановка и да остане на пазара, на който оперира.