Политика за защита на личните данни

 

Информация относно ЕГС ПРОЕКТ като дружество, обработващо данните Ви:

Наименование: „ЕГС ПРОЕКТ“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 121079991

Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, р-н Лозенец, ул. Криволак № 30

Адрес за кореспонденция:  гр. София 1000, НПЗ Искър, ул. 5002 № 15

E-mail : egsproekt@abv.bg

Интернет страница: https://egsproekt.com

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция:  гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница:  www.cpdp.bg

„ЕГС ПРОЕКТ“ ООД (Наричано по-долу за краткост, „Дружеството“ или „ЕГС ПРОЕКТ“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

ЕГС ПРОЕКТ  събира и обработва лични данни в качеството си на обработващ лични данни по силата на възлагане от администратори на лични данни, както и в качеството си на администратор в посочени по – долу операции.

На какво основание събираме, обработваме и съхраняваме на вашите лични данни?

Чл. 1. ЕГС ПРОЕКТ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) въз основа на следното основание:

 • При изрично получено съгласие от Вас в лицето си на клиент;
 • За изпълнение на задълженията на Дружеството по договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с Вас.
 • При спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството;
 • За целите на легитимните интереси на Дружеството или на трета страна;

Какви и интереси и цели следваме при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни?

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие предоставяте на ЕГС ПРОЕКТ за целите на сключване на договори с дружеството, използване на уебсайта на дружеството https://egsproekt.com/, включително за следните цели:

 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

Чл. 3. (1) При сключване на договор с търговски партньор или търговско дружество -клиент, ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.

(2) Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

Чл. 4. При обработването и съхранението на личните данни, Дружеството може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ЕГС ПРОЕКТ?

Чл. 5. (1) ЕГС ПРОЕКТ обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни за сключване на договор с клиент или партньор – юридическо лице: (имена на законните представители на юридически лица и имена и единен граждански номер на пълномощници на юридически лица)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на физическото лице като законен представител на юридическо лице или търговец за целите на сключване и изпълнение на договор и съставяне на данъчни и счетоводни документи и 2) Идентифициране на пълномощника с оглед удостоверяване на представителната му власт.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Данни за сключване на договор с клиент или партньор – физическо лице: (имена, единен граждански номер, адрес, телефонен номер, имейл адрес)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на лицето като партньор, 2) Осъществяване на връзка с него и 3) Изпълнение на договора.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Данни за изпращане на отговор на запитване: (имена, телефон, e-mail адрес)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на отправилия запитване и 2) Изпращане на отговор на запитване.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – Данните се обработват за целите на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR.
 • Данни за получаване на бюлетин (е-mail)
  • Цел, за която се събират данните: 1) За изпращане на информационен бюлетин.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Данни: IP адрес – Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания;
  • Цел, за която се събират данните: Дружеството обработва лични данни за IP адрес на потребител физическо лице за целите на подобряване на сигурността услугата и идентификация на потребителя като лице, използващо услугите от България или от друга държава.
  • Основания за обработка на данните: IP адресът се събира без да е възможно да се идентифицира конкретно физическо лице, т.е. данните се събират в анонимизиран вид, на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR.
  • Събирането на тези данни е необходимо за техническото функциониране на сайта.

(2) ЕГС ПРОЕКТ не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация, , освен на предвидените в чл. 9, ал. 2 от GDPR основания.

(3) Личните данни са събрани от Дружеството от лицата, за които се отнасят или от техни законни представители.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(5) ЕГС ПРОЕКТ не събира и не обработва лични данни на лица под 16 години освен с изричното съгласие на техен родител или законен представител.

В какъв срок ЕГС ПРОЕКТ съхранява Вашите лични данни?

 

Чл. 6. (1) ЕГС ПРОЕКТ съхранява Вашите лични данни като клиент или партньор партньорите на дружеството за срок от 5 години след прекратяване на договора или за по-дълъг срок, в случай на съдебен или административен спор, с цел защита на легитимните интереси на Дружеството. Данните, съдържащи се в данъчни и счетоводни документи, се съхраняват за съответния предвиден в закона срок.

(2) Дружеството съхранява личните данни на лица, отправили запитване до изтичането на 1 година от последната осъществена комуникация със запитващия.

(3) Дружеството Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Дружеството или друго.

На кого и на какво основание ЕГС ПРОЕКТ може да предава Вашите лични данни за обработване?

Чл. 7. (1) Дружеството може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Дружеството Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Какви за Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни?

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 8. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка като ни изпратите искане за оттегляне на съгласие в свободен текст по имейл.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност на място.

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.

(4) ЕГС ПРОЕКТ може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

(5) Вие можете по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Право на достъп

Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от Дружеството потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Дружеството Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Дружеството си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 10. Вие имате право да поискате от Администратора да:

 • коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

 

Право на изтриване

Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на трите Ви имена като кандидат за работа, за целите на отчетността.

(4) Данните на законните представители на търговски дружества – партньори и клиенти по договор с дружеството продължават да се съхраняват и обработват, въпреки отправено искане за забравяне, на основание спазване на законово задължение на дружеството, за спазване на легитимния интерес и установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(5) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл искане в свободен текст.

Право на ограничаване

Чл. 12. (1) Вие имате право да изискате от Дружеството да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на преносимост

Чл. 13. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Дружеството, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Дружеството:

 • да поискате от Дружеството да Ви предостави Вашите лични данни и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Дружеството пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете да упражните правото на преносимост като ни изпратите по имейл искане в свободен текст, след което Дружеството ще изпрати на отговор имейла.

(3) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на получаване на информация

Чл. 14. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Чл. 15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Какви са Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни?

 

Чл. 16. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Кои са лицата, на които се предоставят личните ви данни?

Чл. 17. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Дружеството може да предостави данните на трети лица-  обработващи данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни:

 • За счетоводни цели:
 • За куриерски услуги: Български пощи ЕАД, Еконт Експрес ООД

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Дружеството описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Политика за използване на бисквитки

Сайтът на „ЕГС ПРОЕКТ“ ООД използва бисквитки, които помагат да адаптираме съдържанието към потребителите. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Какви видове бисквитки използваме?

Задължителни (необходими) бисквитки

Тези бисквитки са необходими за правилното функциониране на уебсайта, тъй като именно те позволяват използването на пълните характеристики на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените – спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Задължителните бисквитки също така са свързани с кеширането на страници, достъпа до формуляри за регистрация и използването на кошницата за пазаруване.

Бисвитки относно представяне и анализ

Чрез тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме ефективността и взаимодействието  на потребителите с уебсайта, така че да го подобрим (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки събират информация за начина, по който посетителите и регистрираните потребители използват уебсайта, кои уебстраници посещават най-често, Вашия IP адрес, вида на използвания браузър и дали получават съобщения за грешки от уебстраниците, но не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 

Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Бисквитки за прецизно таргетиране/ реклама

Тези бисквитки се използват за предоставяне на съдържание, което най-добре отговаря на Вас и Вашите интереси. Те съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Бисквтиките за прецизно таргетиране не съхраняват лична информация и могат да се използват за изпращане на таргетирани (насочени) реклами/промоции. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. В допълнение, повечето рекламни мрежи предлагат възможност да се отпишете от профилирано рекламиране.

В случай, че желаете да активирате  или да деактивирате използването на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите това в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

„ЕГС ПРОЕКТ“ ООД може да променя настоящата Политика за използване на бисквитки по всяко време. Следва да я проверявате редовно за промени.