Общи условия за използване на Уебсайта https://egsproekt.com

  1. Предмет

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ЕГС ПРОЕКТ“ ООД, ЕИК: 121079991, със седалище и адрес на управление:  гр. София, р-н Лозенец, Криволак № 30, и Посетителите на уебсайта https://egsproekt.com/ (наричан за краткост „Уебсайта“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Уебсайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

  1. Данни за ЕГС ПРОЕКТ

Чл. 2. (1) Информация относно ЕГС ПРОЕКТ:

Наименование: „ЕГС ПРОЕКТ“ ООД, ЕИК: 121079991, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, Криволак № 30.

Данни за кореспонденция: гр. София НПЗ Искър, ул. „5002“  № 15 , e-mail: egsproekt@abv.bg .

(2) Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Чл. 3.  Уебсайтът на ЕГС ПРОЕКТ е информационен портал, който предоставя информация относно дейността и услугите на ЕГС ПРОЕКТ, достъп до публикуваните новини и материали, както и препратки към други сайтове.

  • Интелектуална собственост

Чл. 4. (1) Всички публикации в Уебсайта са изключителна интелектуална собственост на ЕГС ПРОЕКТ и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. В това число се включват, но не се изчерпват, текстове, дизайн, снимки, графични изображения и бази данни, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на ЕГС ПРОЕКТ.

(2) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Уебсайта, без разрешение на ЕГС ПРОЕКТ, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) ЕГС ПРОЕКТ не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Уебсайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Уебсайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на ЕГС ПРОЕКТ върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

  1. Защита на личните данни

Чл. 6. (1) ЕГС ПРОЕКТ предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) Калипърс не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

  1. Задължения за посетителите на Уебсайта

Чл. 7. Посетителят, използващ услугите и/или информацията на Уебсайта, се задължава:

  1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на уебсайта;
  2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви, поместени на страниците на уебсайта.
  1. Изменение на общите условия

Чл. 8. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ЕГС ПРОЕКТ по всяко време, като своевременно публикува на Уебсайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от ЕГС ПРОЕКТ.

  • Ограничаване на отговорността

Чл. 9. (1) ЕГС ПРОЕКТ предоставя достъп до съдържанието на Уебсайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) ЕГС ПРОЕКТ не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Уебсайта материали.

(3) ЕГС ПРОЕКТ не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Уебсайта и съдържащите се в него материали.

(4) Уебайтът може да съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и ЕГС ПРОЕКТ не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

  • Други разпоредби

Чл. 10. Посетителите на Уебсайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на ЕГС ПРОЕКТ при използването на Уебсайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 11. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 12. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Уебсайта, считано от 06.01.2022 г.